ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองปานวิทยา   อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรครู
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน
- พนักงานบริการ
ข้อมูลนักเรียน
ภาพกิจกรรม
ผลงานวิชาการครู
เว็บบอร์ด
เว็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
การสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
ดาวน์โหลดข้อมูลฝ่ายต่างๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม.35
สพป.ลำปางเขต1
สพป.ลำปางเขต2
สพป.ลำปางเขต3
TV โทรทัศน์ครู
ศูนย์ GPA
สลิปเงินเดือน
สกสค.ลำปาง
ออมทรัพย์คร
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
กองทุน กบข.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
จำนวนผู้เข้าชม
Web Design Factory

ผลงานวิชาการ

- ระบบรายงานสภาพอากาศโรงเรียนเมืองปานวิทยาออนไลน
- การออกแบบและพัฒนาการสร้างฝายชะลอน้ำให้คงทนต่อกระแสน้ำในลำน้ำแม่ปาน  ตำบลเมืองปาน  อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
- บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา             ดวงจันทร์  บานทรงกิจ
สถานศึกษา           โรงเรียนเมืองปานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35
ปีการศึกษา                 25ุ59

- การพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา โรงเรียนเมืองปานวิทยา ด้วยกระบวนการ SPAMOVES

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา โรงเรียนเมืองปานวิทยา ด้วยกระบวนการ
            SPAMOVES
ผู้รายงาน  นายดำรงค์  ตุลาสืบ

- บทคัดย่อ  

งานวิจัยเรื่อง
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์กับบทบาทวีรกษัตริย์ไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เมืองปานวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้ศึกษา    ดวงจันทร์ จันทะมาลา 
สถานศึกษา  โรงเรียนเมืองปานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ปีการศึกษา            2557

- ผู้บริหาร  

ชื่อเรื่อง    :  รายงานการประเมินโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน              ปีการศึกษา 2556
ผู้รายงาน  :   นายดำรงค์   ตุลาสืบ

- บทคัดย่อ  

ชื่อเรื่อง    :   การพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียน
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ปีการศึกษา 2557 ด้วยกิจกรรม 4A
ผู้วิจัย        :   นายดำรงค์   ตุลาสืบ

- บทคัดย่อ  

งานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา             ดวงจันทร์  บานทรงกิจ
สถานศึกษา           โรงเรียนเมืองปานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35

ปีการศึกษา            2556
- บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยาโดย ใช้กระบวนการ SPAMOVES
- บทคัดย่อ งานวิจัยเรื่อง
การเปรียบเทียบการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปานตามสภาพจริง
กับระบบออนไลน์
   
- งานวิจัยการศึกษา  
เรื่อง : โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงรียนเมืองปานวิทยาด้วยกิจกรรม ต้นกล้าพิกุลทอง
เจ้าของผลงาน: นายอนันต์  พุ่มพันธุ์วงศ์
วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

- บทคัดย่อ    
ชื่อเรื่อง

ผู้รายงาน
ตำแหน่ง
หน่วยงาน


: รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม    
  นักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยาด้วยกิจกรรมต้นกล้าพิกุลทอง
: นายอนันต์  พุ่มพันธุ์วงศ์
: รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา
: โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

- บทความ  CAI ยุคใหม่ก้าวไกลบน Table   โดย  ครูอัชญานันท์    เจนใจ

นายวัชรินทร์  จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 
     

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster