ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองปานวิทยา   อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรครู
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน
- พนักงานบริการ
ข้อมูลนักเรียน
ภาพกิจกรรม
ผลงานวิชาการครู
เว็บบอร์ด
เว็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
การสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
ดาวน์โหลดข้อมูลฝ่ายต่างๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม.35
สพป.ลำปางเขต1
สพป.ลำปางเขต2
สพป.ลำปางเขต3
TV โทรทัศน์ครู
ศูนย์ GPA
สลิปเงินเดือน
สกสค.ลำปาง
ออมทรัพย์คร
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
กองทุน กบข.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
จำนวนผู้เข้าชม
Web Design Factory

ภาพกิจกรรม
    
   คณะผู้บริหารพร้อมด้วย
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตัวแทน
นักเรียนตัวแทนศิษย์เก่าฯ
ร่วมแสดงความยินดีกับ
ผู้อำนวยการวัชรินทร์
จันทิมา เนื่องในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวย
การโรงเรียนเมืองปาน
วิทยา ณ ห้องโสต
               ภาพทั้งหมด
    
      เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2562
ร.ร.เมืองปานวิทยาจัดพิธี
ีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียน
ที่จบการศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอ
ประชุม ร.ร.เมืองปานวิทยา
                    ภาพทั้งหมด
     
    ร.ร.เมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือโดยมีกิจกรรม
เดินทางไกลเข้าค่ายพัก
แรม ณ ร.ร.เมืองปาน
วิทยา
               ภาพทั้งหมด
    
   เมื่อวันที่16 ม.ค.2562
คณะครูและบุคลากรทาง
การศึกษาร.ร.เมืองปาน
วิทยาเข้าร่วมพิธีวันครู
แห่งชาติ ประจำปี 2562  ณโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
                ภาพทั้งหมด
       เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2561
นายดำรงค์  ตุลาสืบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้ร่วมพิธีวันชาติและวันพ่อ
แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอ
เมืองปาน
                ภาพทั้งหมด
        เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561
ร.ร.เมืองปานวิทยา จัด
กิจกรรมกีฬาสี ฆ้องคำเกมส์ เพื่อให้นักเรียน มีความสามัคคี
เป็นนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา ณ สนามกีฬา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
    
                       ภาพทั้งหมด
       เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2561
ร.ร. เมืองปานวิทยาจัด
กิจกรรมดูภาพยนตร์วิทยา
ศาสตร์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์
ลำปาง และให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ กับนักเรียน
ณ ห้องโสตโรงเรียนเมืองปาน
วิทยา
               ภาพทั้งหมด

     เมื่อวันที่ 9  พ.ย. 2561
ร.ร. เมืองปานวิทยาจัดการ
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ
หอประชุมโรงเรียนเมืองปาน
วิทยา
               ภาพทั้งหมด
           
        เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2561
ร.ร. เมืองปานวิทยา จัด
กิจกรรม โรงเรียนนวัตกร
โดยให้นักเรียนร่วมนำเสนอ
โครงงาน มีการแสดงความ
คิดเห็น  นำเสนอผลงาน
ของแต่ละห้องเรียน ณ หอ
ประชุมโรงเรียนเมืองปาน
วิทยา        
              ภาพทั้งหมด
      เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2561
 ร.ร.เมืองปานวิทยาจัดงาน
มุฑิตาจิต ให้กับคุณครู
วรรณเพ็ญ  สนั่นเอื้อ
ในโอกาศเกษียณอายุราช
การ  ณ หอประชุม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา


              ภาพทั้งหมด
    
      เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2561 ร.ร.เมืองปานวิทยา จัด
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และ
อาเซียน โดยมีกิจกรรมต่างๆ
ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมืองปานวิทยา
             ภาพทั้งหมด
     ร.ร.เมืองปานวิทยา
นำโดย นายดำรงค์ ตุลาสืบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อม
ด้วยคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษาศึกษาและนักเรียน
ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9
ณ หอประชุม ร.ร.เมืองปาน
วิทยา       ภาพทั้งหมด
      เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2561
ผู้บริหารพร้อมคณะครู
บุคลากรและนักเรียน
ร.ร.เมืองปานวิทยาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมแห่เทียน
ถวายเทียนจำนำพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2561
ณ วัดบ้านแพะ วัดหลวง
เมืองปาน และวัดพระธาตุ
วงตา
              ภาพทั้งหมด

      เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561
ผอ.ดำรงค์  ตุลาสืบ พร้อมด้วย
คณะครูบุคลากรและนักเรียน
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และถวายสัตย์ปฎิภาณ เนื่องในโอกาศมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
66 พรรษา ณ หอประชุม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา

              ภาพทั้งหมด
   วันที่ 13 ก.ค. 2561
ร.ร.เมืองปานวิทยาได้จัด
งานวันสุนทรภู่และวันภาษา
ไทยเพื่อรำลึกและสดุดี
พระสุนทรโวหาร กวีเอก
ของไทยและอนุรักษ์ภาษา
ไทย อันเป็นมรดกของชาติ
               ภาพทั้งหมด
    เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2561
ร.ร.เมืองปานวิทยาได้จัด
กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักเรียน ร.ร.
เมืองปานวิทยา ณ หอประชุม
ร.ร.เมืองปานวิทยา

                    ภาพทั้งหมด
 
      เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 61
กองลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับ
บัญชาลูกเสือโรงเรียนเมือง
ปานวิทยาได้ร่วมพิธีทบทวน
คำปฏิภาณตนและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาป
นาคณะลูกเสือ  ณ สนามกีฬา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
              ภาพทั้งหมด
        เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
สภาเด็กและเยาวชนเมืองปาน
พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียน
เมืองปานวิทยาได้เข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลกโดยมีท่าน
ผ.อ. เป็นประธาน

                      ภาพทั้งหมด
      เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 61    
คณะครูของบุคลากรพร้อม
ด้วยนักเรียนได้เข้าร่วม
พิธีไหว้ครู ประจำปี
การศึกษา 2561 ณ หอ
ประชุมโรงเรียนเมือง
ปานวิทยา
           ภาพทั้งหมด
       เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61  
คณะครูและบุคลากรและ
นักเรียนโรงเรียนเมืองปาน
วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรม
เวียนเทียนและการแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ

                      ภาพทั้งหมด
     เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 61
ร.ร. เมืองปานวิทยาจัด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา
2561ณ หอประชุมโรงเรียน
เมืองปานวิทยา

                ภาพทั้งหมด
    เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 61 ร.ร.เมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมืองปานวิทยา
              ภาพทั้งหมด
     เมื่อวันที่ 15-16 ก.พ. 61
ร.ร.เมืองปานวิทยา ได้จัด
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ ปีการศึกษา2560
ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

              ภาพทั้งหมด
   เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 61
นายอโณชา มีใย ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ในการแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ระดับชาติ ครั้งที่ 67

                ภาพทั้งหมด
     เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 61 โรงเรียนเมืองปานวิทยาได้
จัดกิจกรรมวันครู โดยมี
ครูในอำเภอเมืองปานมา
ร่วมพิธี ณ หอประชุม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา

                ภาพทั้งหมด
         เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 60
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
และวันขึ้นปีใหม่โดยมีการ
แสดงของนักเรียน ฯการ
แลกของขวัญ ณ หอประ
ชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา
               ภาพทั้งหมด
       เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 60
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี
2560 ณ สนามกีฬา โรง
เรียนเมืองปาน
         ภาพทั้งหมด
         ผลการแข่งขันกีฬา
คาราเต้โด้  รายการกีฬา
นักเรียนนักศึกษาระดับภาค
ตัวแทนเขต 5 ณ  จ.ลำปาง
ซึ่งนักกีฬาสามารถชนะเลิศ
อันดับ 1 เป็นตัวแทนจำนวน
4 คน
           ภาพทั้งหมด
          เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 60
ร.ร.เมืองปานวิทยาจัดการ
ประชุมผูู้ัปกครอง ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ณ หอประชุม ร.ร.เมืองปาน
วิทยา
          ภาพทั้งหมด
        เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 60
ผอ. และคณะครู ได้ร่วมพิธี
ถวายพวงมาลา เนื่องในวัน
ปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการ
อำเภอเมืองปาน

               ภาพทั้งหมด
         เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 60
iนิทรรศการโครงงาน
โรงเรียนนวัตกร ณ หอ
ประชุมร.ร.เมืองปานวิทยา
โดยชั้น ม.ต้นทำโครงงาน
คุณธรรม ส่วนชั้น
ม.ปลาย สายวิทย์ทำ
โครงงานวิทยาศาสตร์
สายศิลป์ทำโครงงานอาชีพ

                ภาพทั้งหมด
          เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 60
ร.ร. เมืองปานวิทยา จัดแสดง
นิทรรศการ เรื่องการดำเนิน
งานด้วยกระบวนการ
Spamoves โดยนำไปใช้
กับการทอผ้าสีย้อมผ้าด้วย
ใบเมี่ยงและขนมจากใบเมี่ยง
ในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 ณ อาคารบุญชู
ตรีทอง
             ภาพทั้งหมด
      เมื่อวันที่ 15-18 ส.ค. 60
ร.ร. เมืองปานวิทยา จัด
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และอาเซียนโดยมีกิจกรรม
ต่างๆให้นักเรียนได้เข้าร่วม
การแต่งกายรีไซเคิล
การประกวดถ่ายภาพฯ
ณ หอประชุมโรงเรียนเมือง
ปานวิทยา

                       ภาพทั้งหมด
         เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60
ร.ร.เมืองปานวิทยา จัด
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณ
แม่   ณ หอประชุม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา

                    ภาพทั้งหมด
       เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 60
iร.ร.เมืองปานวิทยา จัด
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา

                       ภาพทั้งหมด
        เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 60
iร.ร. เมืองปานวิทยา จัดพิธี
ไหว้ครู ณ หอประชุม
ร.ร. เมืองปานวิทยา
               ภาพทั้งหมด
        เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 ร.ร.เมืองปานวิทยา จัดการ
ประชุมผู้ปกครองในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปาน
วิทยา

                   ภาพทั้งหมด
        เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2560
ร.ร. เมืองปานวิทยา จัด
กิจกรรมปัจฉิม ม.3 และ ม.6
ณ หอประชุม ร.ร. เมืองปาน
วิทยา   
  
  
                  ภาพทั้งหมด
      เมือวันที่ 9-10 ก.พ. 2560 ร.ร.เมืองปานวิทยา จัด
กิจกรรมการเดินทาง
ไกลเข้าค่ายลูกเสือ ม.1 - ม.3
ณ ร.ร.เมืองปานวิทยา

                       ภาพทั้งหมด
         เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2560
คณะกรรมการ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทำบุญ ตักบาตร พร้อมทำบุญสืบชะตา วันคล้ายวันสถาปนาร.ร.
ณ หอประชุม ร.ร. เมืองปาน
วิทยา

                    ภาพทั้งหมด
     
ร.ร.เมืองปานวิทยาได้รับ
รางวัลเหรียญทองชนะเิลิศ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
รายการการแข่งขันทำอาหาร
จานเดียวประเภทข้าวและ
อาหารคาว โดยครูที่ปรึกษา
ครูจิลาวัล และครูณัฐพงษ์
         ภาพทั้งหมด
      
                 สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
ได้ติดตามตรวจสอบนิเทศ
การจัดการศึกษา
ในวันที่ 23 ม.ค. 2560
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ณ
ห้องประชุมเกียรติยศ
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
         ภาพทั้งหมด
   
 โรงเรียนเมืองปานวิทยาจัด
กิจกรรมกีฬาสี วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เพื่อให้นักเรียน
มีความรักสามัคคีมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียน
เมืองปานวิทยา
         ภาพทั้งหมด
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
ผอ.ดำรงค์  ตุลาสืบ ร่วมกับ
คณะครูได้ร่วมประกอบพิธ
ีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญา
สมวาร เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล แด่พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
          ภาพทั้งหมด
        
ร.ร.เมืองปานวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปาน
วิทยา เมื่อวันที่25 พ.ย. 2559
           ภาพทั้งหมด
      
เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ได้จัดประชุมผู้ปกครอง
ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา2560 ณ หอประชโรงเรียนเมืองปาน
วิทยา
             ภาพทั้งหมด
       
  เมือ่วันที่ 28 ต.ค. 2559
โรงเรียนเมืองปานวิทยาจัด
ประชุมผู้ปกครองแจ้งผล
การเรียนและพฤติกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา2559
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมืองปานวิทยา
             ภาพทั้งหมด

          
ร.ร.เมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมถวายทานสลาก
ภัต(ตานก๋วยสลาก)โดยมี
คณะครูนักเรียน ร่วมกิจ
กรรมณ ศาลาพระพุทธ ร.ร.เมืองปานวิทยา
              ภาพทั้งหมด
       เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2559 ร.ร.เมืองปานวิทยจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบ
กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียน
การสอนในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559              ภาพทั้งหมด

          เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2559
ผู้บริหารพบผู้ปกครองเพื่อแจ้ง
การดำเนินงานของโรงเรียน
มีการมอบเกียรติบัตร ครูที่
ปรึกษาประกาศผลการเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนเมือง
ปานวิทยา

               ภาพทั้งหมด
    
   เมื่อวันที่  11 มี.ค. 2559
ร.ร.เมืองปานวิทยาได้จัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับ
นักเรียนชั้น ม.3 และม.6
ของ ร.ร.ที่จะจบการศึกษา
ณ หอประชุมร.ร.เมืองปาน
วิทยา
            ภาพทั้งหมด

    เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2559
ร.ร.เมืองปานวิทยาจัดงาน
สถาปนาโรงเรียนและทอด
ผ้าป่าขึ้น โดยมีการสืบชะตา
ให้คณะครูและนักเรียน
ณ หอประชุม
          ภาพทั้งหมด

        โรงเรียนเมืองปานวิทยา ชนะเลิศอันดับ๑ระดับประเทศ
การแข่งขันทำอาหารคาวจาน
เดียวประเภทข้าวและอาหาร
หวานขนมไทย ม.๑-ม.๓ โดย
ครูผู้ควบคุมครูจิลาวัล อินท
กรณ์และครูณัฐพงษ์ กันไว
ณ งานศิลปหัตถกรรมระดับ
ชาติ วันที่ 31 มกราคม 
2559         ภาพทั้งหมด
,
          เมื่อวันที่ 8 มกราคม
2559 คณะครู สภานักเรียน
ชมรมต้นกล้าพิกุลทอง ได้
ร่วมจัดกิจกรรม ในงานวัน
เด็กแห่งชาติ ณ สนามกีฬา
เทษบาลตำบลเมืองปาน

               ภาพทั้งหมด
    
   เมื่อวันที่  30 ธ.ค. 2558
ร.ร.เมืองปานวิทยาจัดกิจ
กรรม วันคริสต์มาสและวัน
ขึ้นปีใหม่ โดยมีกิจกรรม
การแสดง การประกวด
แซนต้า และกิจกรรมแลก
ของขวัญของนักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนเมือง
ปานวิทยา ่
            ภาพทั้งหมด

    เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2558
คณะครูผู้ดูแลงานกิจการนัก
เรียน ชมรมต้นกล้าพิกุลทอง
และนักเรียนจิตอาสา เป็นตัว
แทนมอบความสุขให้กับชาว
บ้านแม่ยาง และมอบของใช้
เครื่องนุ่งห่ม อาหารสำเร็จรูป
ณ ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน
จ.ลำปาง
          ภาพทั้งหมด

  
    เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2558
ร.ร. เมืองปานวิทยาจัดกิจ
กรรมกีฬาภายในโรงเรียน
เพื่อสร้างความสามัคคี ให้
นักเรียนมีใจเป็นนักกีฬา
ณ สนามกีฬาโรงเรียน
เมืองปานวิทยา
             ภาพทั้งหมด
    
     รางวัลที่ภาคภูมิใจ ร.ร.
เมืองปานวิทยาชนะเลิศ การ
แข่งขันทำอาหารคาวจาน
เดียว ประเภทข้าว และอาหาร
หวาน ขนมไทย ม.1-ม.3 ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 65 ระดับภาคเหนือ
ณ จ.พิษณุโลก
            ภาพทั้งหมด
    
   เมื่อวันที่  10 ธ.ค. 2558
คณะครู และนักเรียได้ไป
ทัศนศึกษา ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
เพื่อเป็นการศึกษา เรียนรู้
นอกสถานที่
            ภาพทั้งหมด

    เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2558 ท่าน
ผอ. คณะครู ในช่วงเช้า ได้
ร่วมกิจกรรมตักบาตร และ
ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสม
เด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วงกลาง
คืนมีกิจกรรมจุเทียนชัยถวาย
พระพร ณ ที่ว่าการอำเภอ
เมืองปาน
          ภาพทั้งหมด

  
    เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2558
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ได้นำนักเรียนทำกิจกรรม
Bike For Dad โดยมีคณะ
ครูและนักเรียนร่วมกันปั่น
จักรยาน และมีกิจกรรม
ถวายพระพร เนื่องในวันพ่อ
ณ หอประชุมโรงเรียนเมือง
ปานวิทยา
             ภาพทั้งหมด
    
     เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558
โรงเรียนเมืองปานวิทยา โดย
การนำของท่านผู้อำนวยการ
ได้นำคณะครูและลูกเสื่อเนตร
นารี ทำกิจกรรมถวายราช
สดุดี ณ หอประชุมโรงเรียน
เมืองปานวิทยา
   
            ภาพทั้งหมด
     เมื่อวันที่  12 พ.ย. 2558
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2558 ณ หอประชุม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
            ภาพทั้งหมด
      เมื่อวันที่ 20  ส.ค.2558
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้
จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
ประจำปี การศึกษา 2558
โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับ
อาเซียนให้นักเรียนได้เข้า
ร่วม ณ หอประชุมโรงเรียน
เมืองปานวิทยา
          ภาพทั้งหมด
     เมื่อวันที่ 11 ส.ค.  2558
โรงเรียนเมืองปานวิทยาได้
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึง
บุญคุณแม่ และกิจกรรม
แสดงต่างๆ ณ หอประุชุม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
             ภาพทั้งหมด
       ร.ร. เมืองปานวิทยา
ได้อบรมพัฒนาครูมือ
อาชีพด้านการศึกษาพิศษ
ร.ร. ต้นแบบรวมในวันที่
13 ก.ค. 2558 ณ ห้อง
ประชุมอาคารพิกุล ร.ร.
เมืองปานวิทยา     
            ภาพทั้งหมด
        เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2558
ร.ร.เมืองปานวิทยา จัด
พิธีเดินสวนสนาม เนื่องใน
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ณ สนามกีฬา ร.ร.เมืองปาน
วิทยา
                    ภาพทั้งหมด
     ร.ร. เมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมเดินขบวน
ต่อต้านยาเสพติด เนื่อง
ในวันต่อต้านยาเสพติด
โลก ในวันที่ 26 มิ.ย.
2558
             ภาพทั้งหมด
    
    เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2558
คณะครู ร.ร.เมืองปาน
วิทยาได้ร่วมงานวันครู
ของอำเภอเมืองปาน ณ
หอประชุม ร.ร.เมืองปาน
วิทยา      
            ภาพทั้งหมด
        เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2557
ร.ร.เมืองปานวิทยา จัด
กิจกรรมวันคริสต์มาสและ
วันปีใหม่ ให้นักเรียนได
้แสดงกิจกรรมต่างๆ
ณ หอประชุม ร.ร.เมืองปาน
วิทยา
                    ภาพทั้งหมด
     เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2557
ร.ร.เมืองปานวิทยาจัด
กิจกรรมวันกีฬาสี ประ
จำปีการศึกษา 2557
ณ สนามกีฬา ร.ร.
เมืองปานวิทยา
             ภาพทั้งหมด
        เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2557
ท่าน ผอ.ดำรงค์ ตุลาสืบ
คณะครู และนักเรียน
ได้ร่วมกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ ณ หอประชุม
ร.ร.เมืองปานวิทยา
                 ภาพทั้งหมด
      เมื่อวันที่ 12 พ.ย.57
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ได้เป็นศูนย์สอบธรรม
ศึกษา ของ อ.เมืองปาน
โดยมีนักเรียนใน ร.ร.
อ.เมืองปาน มาร่วมสอบ
วัดความรู้
           ภาพทั้งหมด
         เมื่อวันที่ 7 พ.ย.57
นักเรียนโรงเรียนเมืองปาน
วิทยาร่วมกันทำ กิจกรรม
Big cleaning day เพื่อ
รณรงค์รักษาความสะอาด
สถานศึกษาและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะทำทุกสัปดาห์แรก
ของทุกเดือน

                    ภาพทั้งหมด
      เมื่อวันที่ 6 พ.ย 57
โรงเรียนเมืองปานืได้ร่วม
งานเทศน์มหาชาติ ตำบล
เมืองปาน ประจำปี 2557
เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ณ วัดสบปาน อ.เมืองปาน
             ภาพทั้งหมด
          เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 57
โรงเรียนเมืองปานวิทยาได้
จัดกรประชุมผู้ปกครอง ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ณ หอประชุมโรงเรียนเมือง
ปานวิทยา
                 ภาพทั้งหมด
      เมื่อวันที่ 28 ต.ค.57
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
มีการปฐมนิเทศนักเรียน
วันเปิด ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมืองปานวิทยา
           ภาพทั้งหมด
         เมื่อวันที่ 27 ส.ค.57
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมอาเซียน เพื่อให้
นักเรียนได้รับความรู้ และ
มีการแสดงของนักเรียน
แต่ละห้อง ณ หอประชุม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา

                    ภาพทั้งหมด
        เมื่อวันที่ 25-29 ส.ค 57
นักเรียนโรงเรียนเมืองปาน
วิทยาได้เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งประเทศไทย รอบคัด
เลือกส่วนภูมิภาค จ.ลำปาง
             ภาพทั้งหมด
          เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 57
โรงเรียนเมืองปานวิทยาได้
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึง
พระคุณของแม่ ณ หอประ
ชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา
                 ภาพทั้งหมด
      เมื่อวันที่ 29 ก.ค.57
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ โดยมีการจัด
กิจกรรมการประกวด
ร้องเพลง อ่านทำนองเสนาะ
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมืองปานวิทยา
           ภาพทั้งหมด
         เมื่อวันที่ 17-18 ก.ค.57
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
ให้กับนักเรียนโดยมีวิทยากร
จาก กอ.รมน.ส่วนหน้ามาให้
ความรู้ ณ หอประชุมโรงเรียน
เมืองปานวิทยา

                    ภาพทั้งหมด
        
      เมื่อวันที่ 16 ก.ค 57
คณะกรรมการประเมิน
คงสภาพโรงเรียนในฝัน
ได้มาประเมินความคง
สภาพของโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
โดยมีท่านผู้อำนวยการ
คณะครู และนักเรียน
ร่วมการต้อนรับ
             ภาพทั้งหมด
          เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 57
โรงเรียนเมืองปานวิทยาได้
จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำ
พรรษา นำโดยท่านผู้อำนวย
การ คณะครู และนักเรียนไป
ถวายยังวัดบ้านสบปาน,
วัดบ้านทุ่งโป่ง,พระธาตุวงตา
ตามประเพณีนิยมของพุทธ
ศาสนิกชน ที่ปฏิบัติสืบต่อ
กันมา
                 ภาพทั้งหมด
        
      เมื่อวันที่ 1 ก.ค 57
โรงเรียนเมืองปาน นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายดำรงค์  ตุลาสืบ
คณะครู นำคณะลูกเสือ
เดินสวนสนาม เนื่องในวัน
คล้่ายวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ ณ สนามกีฬา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
             ภาพทั้งหมด
      

          เมื่อวันที่ 2ุ6 มิ.ย. 57
คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
เมืองปานวิทยาร่วมเดิน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
                 ภาพทั้งหมด

         
      เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 57
โรงเรียนเมืองปานวิทยาได้
้จัดงานวันไหว้ครูประจำป
ีการศึกษา 2557 เพื่อให้ ้นักเรียนได้สำนึกใน
พระคุณครูที่ได้อบรม
สั่งสอนนักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมืองปานวิทยา
           ภาพทั้งหมด

      
       เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 57
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน เพื่อมารับผลการ
เรียนนักเรียนและมีการแจก
เกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น 
ที่มีผลการเรียนดี ณ หอประชุมโรงเรียนเมือง
ปานวิทยา         
                 ภาพทั้งหมด

      เมื่อวันที่13 มิ.ย.56
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ได้จัดงานวันไหว้ครู
ูประจำปีการศึกษา 2556
เพื่อให้นักเรียนได้สำนึก
ในพระคุณของครูที่ได้
อบรมสั่งสอนนักเรียนและ
มีการเลือกตั้งคณะกรรม
การนักเรียน ณ หอ
ประชุมโรงเรียน
            ภาพทั้งหมด   
      เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 56
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ได้ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนเพื่อชี้แจงระเบียบ
การจัดการเรียนการสอน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนณ หอประชุม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
          ภาพทั้งหมด
     วันที่ 24-25 พ.ค.56
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม ประจำปีการ
ศึกษา2556 ขึ้นโดยมี
ีวิทยากรจาก กอรมน.
มาให้ความรู้ ณ หอ
ประชุมโรงเรียนเมือง
ปานวิทยา
           
ภาพทั้งหมด
เมื่อวันที่ 9-10 ก.พ. 56
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จัดงานสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอำเภอเมืองปาน
โดยร่วมกับเทศบาล ต.เมืองปานโดยมีการ
จัดนิทรรศการและแข่งขัน
ทักษะต่างๆณ สนามกีฬา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
              ภาพทั้งหมด
           
           เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.55
โรงเรียนเมืองปานวิทยาได้จัด
กิจกรรมMerry christmas
and Happy New Year
2013ขึ้นโดยมีกิจกรรมต่างๆ
และการแลกของขวัญของ
นักเรียนณ หอประชุมโรงเรียน
                        ภาพทั้งหมด
       
         เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 55
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อ
เชื่อมความสมัครสมาน
สามัคคี ของนักเรียน โดยมี
กิจกรรม การแข่งขันกรีฑา
กีฬาประเภทต่างๆ และ
กีฬาพื้นบ้าน ณ สนามกีฬา
โรงเรียน   ภาพทั้งหมด

       วันที่ 5 ธ.ค. 55
ในช่วงเช้าคณะครู ร่วม
พิธี 5 ธันวามหาราช โดยมี
ีหน่วยงานราชการต่างๆ
เข้าร่วม ณ  โรงเรียนเมือง
ปานวิทยาในช่วงค่ำ คณะ
ครู  นักเรียนเข้าร่วมพิธีจุด
เทียนชัยฯณ ที่ว่าการอำเภอ
                      
ภาพทั้งหมด
       เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.55
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่อง
ในเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช โดยท่าน
ผู้อำนวยการ คณะครูและ
นักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ
หอประชุมโรงเรียน
              ภาพทั้งหมด
           
            เมื่อวันที่  2 ต.ค. 55
โรงเรียนเมืองปานวิทยาให้การ
ต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ
คนใหม่  นายดำรงค์  ตุลาสืบ
ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
โดยมีผูัั้บริหาร และคณะครู
ร.ร ต่างๆร่วมแสดงความยินดี
 ณ ห้องโสตโรงเรียน
เมืองปานวิทยา
                         ภาพทั้งหมด
       
         เมื่อวันที่  27 ก.ย. 55
โรงเรียนเมืองปานวิทยาได้
จัดงานมุฑิตาจิต ท่านผู้อำนวย
.การ บรรจง  พฤกษะศรีเนื่อง
ในวาระการเกษียณอาย
ุราชการ  ณ หอประชุม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา

               ภาพทั้งหมด
    
      เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 55
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ได้
จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
เทิดไท้องค์ราชินีและกิจกรรม
วันแม่เพื่อแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ณ หอประชุม โรงเรียนเมือง
ปานวิทยา
                       ภาพทั้งหมด
    
      เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 55
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
เพื่อเฉลิมฉลองปีแห่งพุทธ
ชยันตี และส่งเสริมให้
นักเรียนตระหนักถึงวันสำ
คัญทางพระพุทธศาสนา
ตามวัดในเขต โรงเรียน
               ภาพทั้งหมด
    
    เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 55
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชน
ไทยห่างไกลยาเสพติด
to be no 1 โดยมีการจัด
กิจกรรมให้ความรู้และ
นันทนาการให้กับนักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียน
เมืองปานวิทยา
                  ภาพทั้งหมด
      
    
      เมื่อวันที่ 3-4 ก.พ. 55
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จัด
งานวันสืบสานภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นและร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
การศึกษาเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาโรงเรียนเมืองปาน
วิทยา ครบรอบ 36 ปี
ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
                       ภาพทั้งหมด
    
   เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 55
โรงเรียนเมืองปานวิทยาได้
้จัดค่ายคณิตศาสตร์สัม
พันธ์ Math Day  Camp 
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
เมืองปาน
               ภาพทั้งหมด
    
 เมื่อวันที่ 16  ม.ค. 55 โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ได้จัดงานวันครู บูชาครู 
แห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์
ศาสตร์ศิลป์ สยามมินทร์ ภูมิพลโดยมีคณะครูใน
อำเภอเมืองปานเข้าร่วมพิธีนี้
ณ หอประชุมโรงเรียน
                  ภาพทั้งหมด
      
  
       เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 54 โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จัดงาน merry christmas
and happy new year
2012   ณ หอประชุม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา

                  ภาพทั้งหมด
     
    เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 54
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ได้จัดกิจกรรม การเข้า
ค่ายคุณธรรม เพื่อการเป็น
การปลูกฝั่งนิสัย การมีคุณ
ธรรมและจริยธรรม ของ
นักเรียน

                ภาพทั้งหมด
      โรงเรียนเมืองปาน
วิทยา  จัดกิจกรรม ค่าย
ภาษาอังกฤษ  English
Day Camp   ในวันที่
20 -21 ธ.ค. 54
ณ   โรงเรียนเมืองปาน
วิทยา        ภาพทั้งหมด

      เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 54
โรงเรียนในกลุ่ม พญาวัง
ได้มีการคัดเลือกครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่นของกลุ่มพญาวัง
ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
                  ภาพทั้งหมด

       เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 54
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อ
เชื่อมความสมัครสมาน
สามัคคี ของนักเรียน โดยมี
กิจกรรม การแข่งขันกรีฑา
กีฬาประเภทต่างๆ และ
กีฬาพื้นบ้าน ณ สนามกีฬา
โรงเรียน    ภาพทั้งหมด
     
            วันที่ 5 ธ.ค. 54
ในช่วงเช้าคณะครู ร่วม
พิธี 5 ธันวามหาราช โดยมี
ีหน่วยงานราชการต่างๆ
เข้าร่วม ณ  โรงเรียนเมือง
ปานวิทยาในช่วงค่ำ คณะ
ครู  นักเรียนเข้าร่วมพิธีจุด
เทียนชัยฯณ ที่ว่าการอำเภอ
               ภาพทั้งหมด
   
             วันที่ 2 ธ.ค. 54 โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่ง
ชาติ ประจำปีการศึกษา54
กิจกรรมถวายพระพรชัย
มงคลฯ พิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ณ ห้องประชุมโรงเรียน

                   ภาพทั้งหมด
 
       เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 54
ร.ร. เมืองปานวิทยา จัดพิธีี
ถวายราชสดุดีเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องประชุมโรงเรียน

                     ภาพทั้งหมด
 
     เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 54
ร.ร.เมืองปานวิทยา ประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อ
แจ้งผลการดำเนินงานของ
โรงเรียนและแจ้งผลการ
เรียนนักเรียน
ณ ห้องประชุมโรงเรียน
                   ภาพทั้งหมด
     
       ร.ร.เมืองปานวิทยา
ร่วมงาน "การแข่งขันกีฬา
น.ร.  สพฐ.เกมส์ภาคเหนือ
ครั้งที่ 1 " จัดโดย สพม.35 
โดยมี นร.จาก 16 จังหวัด
ภาคเหนือร่วมแข่งขัน ณ 
สนามกีฬาจังหวัดลำปาง
               ภาพทั้งหมด
   
        ร.ร.เมืองปานวิทยาจัด
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี  2554 เมื่อวันที่ 
17 - 23 ส.ค. 2554
ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา

                   ภาพทั้งหมด
 
  เมื่อวันที่ 12  ส.ค. 54 ผอ.บรรจง
และคณะครู นักเรียน ร่วม
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
12 สิงหา มหาราชินี
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน
                     ภาพทั้งหมด
 
    เมื่อวันที่ 12-13 ก.ค. 54
ร.ร.เมืองปานวิทยา จัด
กิจกรรมค่ายศิลปสร้าง
สรรค์ การทำเครื่องบิน
เล็กวิทยุบังคับ
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
                   ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
นายวัชรินทร์  จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster