โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับสู้เว็บไซต์ Muangpan Lanna
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ๒๘๕ หมู่ที่ ตำบลเมืองปาน จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ ๕๒๒๔๐
ยินดีฮับต้อนสู่สือการเรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
ข่าวประชาสัมพันธ์รอบรั้วเขี่ยว - เหลือง
เว็บไซต์แนะนำ
    ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา นายดำรงค์ ตุลาสืบ เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศ และกล่าวให้โอวาสกับนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนเมืองปานวิทยา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
    ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา นายดำรงค์ ตุลาสืบ ไดรับรางวัลเกรียติคุณ "หนึ่งแสนครูดี"
เนื่องในวันครูแห่งชาติ