การออกแบบและพัฒนาการสร้างฝายชะลอน้ำให้คงทนต่อกระแสน้ำในลำน้ำแม่ปาน  ตำบลเมืองปาน  อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

เอกสารประกอบ