ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองปานวิทยา   อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ช่องทางการติดต่อ
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรครู
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน
- พนักงานบริการ
ข้อมูลนักเรียน
ภาพกิจกรรม
แผนยุทธศาสตร์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผลงานวิชาการครู
เว็บบอร์ด
เว็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
การสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
ดาวน์โหลดข้อมูลฝ่ายต่างๆ
 
จำนวนผู้เข้าชม

ข้อมูลผู้บริหาร

          
         นายวัชรินทร์  จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา
โทร 084-6082669
e-mail: watcharin.j@mpws.ac.th

 


 
นางสาวอัมพร ฝั้นอุด
             รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา
โทร 097-9217052
e-mail: amporn@mpws.ac.th

นายวัชรินทร์  จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม.35
สพป.ลำปางเขต1
สพป.ลำปางเขต2
สพป.ลำปางเขต3
TV โทรทัศน์ครู
ศูนย์ GPA
สลิปเงินเดือน
สกสค.ลำปาง
ออมทรัพย์คร
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
กองทุน กบข.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster