แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT) โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวัชรินทร์  จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา
 
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
01:โครงสร้างหน่วยงาน
02:ข้อมูลผู้บริหาร
03:อำนาจหน้าที่
04:แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
05:ข้อมูลติดต่อ
06:กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
07:ข่าวประชาสัมพันธ์
08:Q&A
09:Social Network
การดำเนินงาน
010:แผนดำเนินงานประจำปี
011:รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
012:รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
013:คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
014:คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
015:ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016:รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
017:E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
018:แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
019:รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือ น
020:รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ
022:ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
023:สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024:รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025:นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
026:การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
027:หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
028:รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
029:แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030:ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
031:ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032:ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033:การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034:เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035:การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
036:การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี
037:การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038:การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

แผนป้องกันการทุจริต
039:แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
040:รายงานผลการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
041:รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา
042:มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
043:การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกัน
การทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย
งานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนเมืองปานวิทยา จึง ส่งเสริม
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของโรงเรียนเมืองปานวิทยา พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวส01ารของ
โรงเรียนเมืองปานวิทยาให้สาธารณชนรับทราบ

01


โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster