ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองปานวิทยา   อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรครู
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน
- พนักงานบริการ
ข้อมูลนักเรียน
ภาพกิจกรรม
ผลงานวิชาการครู
เว็บบอร์ด
เว็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
การสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม.35
สพป.ลำปางเขต1
สพป.ลำปางเขต2
สพป.ลำปางเขต3
TV โทรทัศน์ครู
ศูนย์ GPA
สลิปเงินเดือน
สกสค.ลำปาง
ออมทรัพย์คร
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
กองทุน กบข.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายบริหารงบประมาณ
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานประจำปี 2558
แบบเสนอโครงการ ปีงบปรมาณ 2560
คำอธิบายการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2560
แบบแปลผล sdq
แบบแปลผล eq
แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID Plan)
ภาพกิจกรรม
       เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2559 ร.ร.เมืองปานวิทยจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบ
กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียน
การสอนในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559              ภาพทั้งหมด

          เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2559
ผู้บริหารพบผู้ปกครองเพื่อแจ้ง
การดำเนินงานของโรงเรียน
มีการมอบเกียรติบัตร ครูที่
ปรึกษาประกาศผลการเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนเมือง
ปานวิทยา

               ภาพทั้งหมด
    
   เมื่อวันที่  11 มี.ค. 2559
ร.ร.เมืองปานวิทยาได้จัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับ
นักเรียนชั้น ม.3 และม.6
ของ ร.ร.ที่จะจบการศึกษา
ณ หอประชุมร.ร.เมืองปาน
วิทยา
            ภาพทั้งหมด

    เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2559
ร.ร.เมืองปานวิทยาจัดงาน
สถาปนาโรงเรียนและทอด
ผ้าป่าขึ้น โดยมีการสืบชะตา
ให้คณะครูและนักเรียน
ณ หอประชุม
          ภาพทั้งหมด

ข่าวการศึกษา

 

นายดำรงค์ ตุลาสืบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster